Vedtægter

Vedtægter for Foreningen af Ledere ved Danskuddannelser
Gældende fra 1. januar 2015

KAPITEL 1. NAVN OG FORMÅL
§ 1. Foreningens navn er Foreningen af Ledere ved Danskuddannelser, FLD
Stk. 2. Foreningens hjemsted afgøres af formanden.
§ 2. FLD er en partipolitisk neutral forening, der har til formål at
• varetage medlemmernes rets- og tjenstlige interesser, herunder medlemmernes løn- og ansættelsesvilkår.
• virke for udviklingen af Danskuddannelser i Danmark.
• varetage medlemmernes ledelsesfaglige interesser.
• styrke sammenholdet mellem medlemmerne.

Stk. 2. Dette formål søges bl.a. opnået ved:
• udøvelse af høringsret, forhandlingsret og aftaleret i sager, hvori offentlig myndighed eller privat organisation er part.
• samarbejde med og/eller medlemskab af organisationer, foreninger og faglige sammenslutninger, der har fælles interesse med FLD.
• aktiv medvirken i og indflydelse på det pædagogiske udviklingsarbejde.
• udgivelse af medlemsblad, informationsmateriale o.l..
• at sikre medlemmerne støtte, rådgivning og vejledning i rets- og tjenstlige forhold
• at afholde møder, konferencer og kurser, m.v..

KAPITEL 2. MEDLEMMER OG KONTINGENT
§ 3. Ret til medlemskab har enhver, der er ansat som leder ved en virksomhed der tilbyder Danskuddannelse .
Stk. 2. Ret til medlemskab forudsætter almindeligt medlemskab af Djøf
Stk. 3. Ret til medlemskab har endvidere ledere, der er fratrådt/midlertidig fratrådt en lederstilling ved en virksomhed der tilbyder Danskuddannelse, forudsat at medlemmet oppebærer arbejdsløshedsdagpenge, sygedagpenge eller har orlov og ved fratrædelsen var almindeligt medlem.
Stk. 4. Et medlem, der forsætligt overtræder foreningens vedtægter og/eller beslutninger, eller groft modarbejder foreningens formål, kan ekskluderes af foreningen ved bestyrelsens beslutning. Eksklusion af et medlem forelægges det førstkommende årsmøde til endelig beslutning. Et ekskluderet medlem kan genoptages ved bestyrelsens beslutning.

§ 4. Indmeldelse sker skriftligt til sekretariatet for FLD.
Stk. 2. Medlemmet betaler kontingent fra indmeldelsestidspunktet efter regler fastsat af bestyrelsen
Stk. 3. Et medlem, hvis medlemskab har varet mindre end 3 måneder, kan ikke påregne, at FLD fører rets- og tjenstlige sager for vedkommende, hvis medlemmet har været berettiget til medlemskab i mere end 6 måneder før indmeldelsen.
Stk. 4. Udmeldelse sker skriftligt til sekretariatet for FLD med mindst en måneds varsel til udgangen af en måned.
Stk. 5. Et medlem i kontingentrestance slettes som medlem i FLD efter regler fastsat af bestyrelsen.
Stk. 6. Medlemmer betaler det af årsmødet fastsatte kontingent til FLD.
Stk. 7. Til driften af lokale kredse, jvf. § 9, kan der lokalt besluttes opkrævet et lokalt kreds-kontingent.

§ 5. Regnskabsåret for FLD er kalenderåret.
Stk. 2. Bestyrelsen for FLD drager omsorg for at foreningens midler anbringes bedst muligt under hensyntagen til sikkerhed, forrentning og likviditetsbehov.
Stk. 3. Det enkelte medlem hæfter udelukkende for sit til enhver tid forfaldne kontingent.

KAPITEL 3. ÅRSMØDE OG BESTYRELSE
§ 6. Årsmøde afholdes hvert år i perioden 15. marts-15. maj.
Stk. 2. Årsmødet er foreningens øverste myndighed i alle forhold, der vedrører foreningen.
Stk. 3. Årsmødet bekendtgøres af bestyrelsen i medlemsbladet for FLD med mindst 2 måneders varsel.
Stk. 4. Bekendtgørelsen skal indeholde en foreløbig dagsorden, der mindst skal omfatte følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Vedtagelse af dagsorden
3. Valg af stemmetællere
4. Bestyrelsens beretning
5. Regnskab
6. Indkomne forslag
7. Fastsættelse af kontingent på baggrund af driftsoverslag
8. Valg
9. Eventuelt

Stk. 5. Forslag til dagsorden skal være sekretariatet i hænde senest 1 måned før årsmødets afholdelse
Stk. 6. Endelig dagsorden, bilagt eventuelle indkomne forslag, det reviderede regnskab, bestyrelsens beretning og motiverede forslag til kontingent for det kommende foreningsår, udsendes til medlemmerne senest 2 uger før årsmødets afholdelse.
Stk. 7. På årsmødet har hvert medlem 1 stemme. Stemmeafgivning ved fuldmagt kan ikke finde sted.
Stk. 8. På årsmødet træffes beslutningerne ved almindelig stemmeflerhed.
Stk. 9. Referat fra årsmødet udfærdiges af sekretariatet for FLD. Referatet underskrives af dirigenten og udsendes til medlemmerne.

§ 7. Ekstraordinært årsmøde kan indkaldes af bestyrelsen for FLD, eller når mindst 10% af de almindelige medlemmer i FLD begærer det, med angivelse af motiveret dagsorden.
Stk. 2. Bestyrelsen indkalder til ekstraordinært årsmøde senest 2 måneder efter modtagelse af begæringen. Indkaldelsen bekendtgøres i medlemsbladet for FLD senest 14 dage før mødets afholdelse.

§ 8. Bestyrelsen består af formanden og 4 øvrige medlemmer.
Stk. 2. På det ordinære årsmøde vælges af og blandt de almindelige medlemmer: I ulige år : Formand og 2 bestyrelsesmedlemmer I lige år : 2 bestyrelsesmedlemmer Hvert år : 2 bestyrelsessuppleanter i prioriteret rækkefølge, 2 kritiske revisorer og 2 personlige revisorsuppleanter.
Stk. 3. Alle valg har virkning fra årsmødets sluttidspunkt. Formand og bestyrelsesmedlemmer vælges for 2
år. Bestyrelsessuppleanter, kritiske revisorer og revisorsuppleanter vælges for 1 år. Suppleanter indtræder ved varigt forfald.
Stk. 4. Bestyrelsen konstituerer sig på første møde med næstformand og kasserer. Foreningen tegnes af formanden eller næstformanden og et bestyrelsesmedlem i foreningen. I daglige forretningsanliggender tegnes foreningen af sekretariatslederen for FLD.
Stk. 5. Fratræder formanden for FLD inden udløbet af sin valgperiode, indtræder næstformanden som formand for den resterende valgperiode og bestyrelsen suppleres.
Stk. 6. Bestyrelsen er øverste myndighed for FLD mellem årsmøderne. Bestyrelsen er bundet af vedtægterne og årsmødebeslutninger. Udgifter vedrørende bestyrelsens og sekretariatets arbejde afholdes over driftsregnskabet for FLD.
Stk. 7. Bestyrelsen samles til møder på formandens foranledning, eller når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer begærer det. I sidstnævnte tilfælde skal mødet afholdes senest 2 uger efter at begæringen er fremkommet.
Stk. 8. Bestyrelsens beslutninger er gældende, når mindst 3 af dens medlemmer stemmer for. Beslutningerne indføres i et beslutningsreferat.
Stk. 9. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg, i det omfang den finder det nødvendigt.

KAPITEL 4. DET LOKALE ARBEJDE

§ 9. Medlemmer i FLD kan danne kredse der varetager medlemmernes pædagogiske interesser samt indgår lokalaftaler efter bestemmelser fastsat af bestyrelsen for FLD.
Stk. 2. Indenfor rammerne af vedtægter og årsmødebeslutninger for FLD fastsætter kredsene selv deres vedtægter, der dog skal indeholde:
- retningslinier for valg af lokalkredsbestyrelse, dennes valgperiode og konstituering, herunder valg af formand og kasserer.
- de nærmere retningslinier for indkaldelse til årligt møde, som afholdes inden for perioden
1. februar - 31. marts, hvor kredsbestyrelsen skal redegøre for sin virksomhed i det forløbne år og aflægge revideret regnskab for lokalkredsens økonomi.
- de nærmere retningslinier for opkrævning af kredskontingent, jf. § 4. stk. 7.
Stk. 3. Kredsens vedtægter og vedtægtsændringer skal forelægges bestyrelsen for FLD til godkendelse.
§ 10. Sekretariatet for FLD har kontor efter bestyrelsens bestemmelse. Formanden har ansvaret for sekretariatets virksomhed. Bestyrelsen ansætter fornøden medhjælp til at forestå den daglige drift.

KAPITEL 5. VEDTÆGTSÆNDRINGER OG OPLØSNING

§ 11. Nærværende vedtægter kan kun ændres af et årsmøde.
Stk. 2. Beslutning om vedtægtsændring kræver almindelig stemmeflerhed på årsmødet.

§ 12. FLD kan kun opløses efter vedtagelse på 2 successive årsmøder. På det første årsmøde, der skal være indkaldt med mindst 2 måneders varsel, skal forslaget herom vedtages med mindst ¾ af de afgivne ja/nej-stemmer.
Stk. 2. Såfremt der i henhold til stk. 1. er flertal for opløsning af FLD, skal der, indenfor mindst 1 måned og højst 3 måneder, efter det første årsmøde, indkaldes til et nyt årsmøde med mindst 3 ugers varsel. På dette årsmøde skal forslaget om opløsning vedtages med almindelig stemmeflerhed blandt de afgivne ja/nejstemmer, og årsmødet skal samtidigt træffe beslutning om anvendelse af foreningens midler.

Således vedtaget på foreningens årsmøde d. 4. april 2014

Vedhæftning:
Hent denne fil (Vedtaegter2015_2.pdf)FLD\'s vedtægter 2015[ ]413 kB

Udskriv